17 begrippen die investeerders moeten kennen

Nominale waarde, credittoets, trustakte... Als nieuwe investeerder belandt u in een wereld met een hele eigen terminologie. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn of haar ervaring met investeren, zo goed mogelijk geïnformeerd is voordat wordt overgegaan tot de aanschaf van obligaties bij AndersFinancieren. Daarom zetten wij voor u de belangrijkste termen op een rijtje.

Obligaties

Obligatielening Een obligatielening wordt uitgegeven door de uitgevende instelling. Het is meestal een geldlening op lange termijn opgedeeld in delen met dezelfde waarde en rechten. De lening wordt afgesloten met meerdere investeerders. Deze investeerders krijgen elk een schuldbewijs, oftewel obligatie. Uitgevende instelling Een instelling die obligaties uitgeeft of van plan is om dit te doen. Een instelling kan zowel een rechtspersoon, overheid, internationale organisatie of instelling zijn. Obligatie Een obligatie is het schuldbewijs van een uitgevende instelling aan een investeerder. In andere woorden is een obligatie het bewijs dat de investeerder geld heeft uitgeleend aan de uitgevende instelling. Nominale waarde De nominale waarde van een obligatielening is het totaalbedrag dat de uitgevende instelling met de lening wil ophalen. Dit bedrag wordt in gelijke stukken gedeeld, de obligaties. Obligatiehouder De eigenaar van een of meerdere obligaties. Deze persoon heeft normaalgesproken recht op rente en de terugbetaling van de obligatiewaarde aan het einde van de looptijd. Rente Als tegenprestatie voor het uitlenen van geld wordt rente uitgekeerd aan de obligatiehouder. Op maandelijkse of jaarlijkse basis wordt een vast of variabel percentage uitgekeerd. Na de looptijd wordt de waarde van de obligaties uitbetaald. Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een speciale vorm van obligaties, deze kunnen omgezet worden naar aandelen van de uitgevende instelling. Vooraf is bepaald hoeveel aandelen een obligatie waard is. Achtergestelde obligaties Wanneer de uitgevende instelling de lening niet terug kan betalen, komen houders van achtergestelde obligaties achteraan op de lijst van schuldeisers te staan. Het risico dat de lening niet wordt terugbetaald is groter, waardoor het rentepercentage meestal hoger is.

Risico’s en zekerheden

Risico’s Investeren is risicovol. De kans bestaat dat u (een deel van) uw ingelegde geld verliest, omdat de uitgevende instelling niet in staat is de lening (volledig) terug te betalen. Echter, zonder risico zal een investering geen geld opbrengen. Zekerheden Een obligatie brengt niet alleen risico’s, maar ook zekerheden met zich mee. Zekerheden zijn onderpanden of waarborgen in de vorm van geld, goederen, voorraden of rechten. Wanneer de lening onverhoopt niet terugbetaald kan worden, kan de obligatiehouder het onderpand opeisen. Hypotheekrecht Wanneer een obligatielening wordt uitgegeven, kan hypotheekrecht een zekerheid zijn. Het hypotheekrecht houdt in dat het onderpand verkocht wordt en uit de opbrengst worden de obligatiehouders terugbetaald. Pandrecht Een pandrecht is vergelijkbaar met een hypotheekrecht. Het grootste verschil is dat een hypotheekrecht over onroerende goederen gaat (bijvoorbeeld grond en gebouwen), terwijl een pandrecht niet op onroerende goederen gevestigd kan worden. Een pandrecht kan wel op veel andere zaken gevestigd worden, bijvoorbeeld inventaris, auto’s, voorraad of aandelen. Eerste of tweede rang Een eerste recht betekent dat de obligatiehouders als eerste hun geld zullen ontvangen, ze hebben voorrang op andere partijen. Een recht tweede in rang betekent dat eerst de houders van het eerste recht betaald zullen worden. Als er geld over is, zijn de houders van het tweede recht aan de beurt. Credittoets Naast zekerheden die de kans vergroten dat u ingelegd geld terugkrijgt, zijn er ook instrumenten die u helpen om te bepalen of de risico’s van een obligatie bij u passen. Zo is een credittoets een betrouwbare, onafhankelijke toets van de kredietwaardigheid en kwaliteit van de uitgevende instelling, haar management en plannen. Ook wordt er gekeken naar onder andere duurzaamheid, sociale impact en de waarde van het onderpand.

AndersFinancieren

AFM Het publiek, het bedrijfsleven en de overheid moeten vertrouwen kunnen hebben in de financiële markten en dat financiële instellingen op een duidelijke en eerlijke manier handelen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de financiële markten. Financiële partijen die een rol vervullen richting een niet-professionele investeerder moeten over een AFM-vergunning beschikken. Voor het verstrekken van de AFM-vergunning wordt getoetst of de betreffende partij beschikt over de juiste procedures en of de beleidsbepalers integer, geschikt en vakbekwaam zijn. Trustakte De overeenkomst tussen de uitgevende instelling en de Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke zekerheden, betalingen en verplichtingen bij de uitgifte van de obligaties horen. Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren Deze stichting houdt toezicht op de geldstromen tussen de betrokken partijen bij een obligatie-uitgifte en behartigt de belangen van de obligatiehouders tijdens de looptijd van de obligatielening. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan waarin een uitgevende instelling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, zal het bestuur van de Stichting namens de obligatiehouders optreden en eventueel beschikbare zekerheden uitwinnen. Bron: Andersfinancieren.nl

Ondernemer?

Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.

Investeerder?

Met investID.io beheert u automatisch (via een PSD2-koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.